Al. Gen. W. Sikorskiego 9 A lok. 11
02-758 Warszawa
+48 603 776 377
biuro@marketinghouse.pl
ukryj menu
header img 1
header img 2

Polityka ochrony danych osobowych

Marketing House Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, 11 listopada 223, 05-070 Sulejówek szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej polityki ochrony danych osobowych przedstawiającej, w jaki sposób firma Marketing House Poland – jako przedsiębiorstwo zarządzające podróżami i spotkaniami – gromadzi i wykorzystuje przekazywane dane osobowe.  Niniejsza polityka ochrony danych osobowych opisuje, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób się to odbywa, jak są one wykorzystywane, komu mogą być udostępniane oraz jaki macie wybór co do wpływu na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych.  Ponadto opisano w niej środki podejmowane przez nas dla ochrony Twoich danych osobowych oraz sposób kontaktowania się z nami.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych dotyczy usług zarządzania podróżami, spotkaniami i wydarzeniami, doradztwa w sprawach podróży służbowych oraz usług rekreacyjnych oferowanych za pośrednictwem witryn internetowych Marketing House Poland i aplikacji wyświetlających między innymi niniejszą politykę ochrony danych osobowych lub do niej odsyłających (dalej zbiorczo zwanymi jako „Usługi”).  Po opuszczeniu naszych witryn internetowych i aplikacji, i przejścia do innych obowiązywać będą polityki ochrony danych osobowych) innych aktualnie wykorzystywanych witryn internetowych lub aplikacji.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z pełną treścią niniejszej polityki ochrony danych osobowych, gdyż zawiera ona opis praw przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.  Jako użytkownik naszych Usług rozumiesz i akceptujesz fakt, że gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych przebiega zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych.

Nasze praktyki ochrony danych osobowych różnią się w zależności od lokalnych przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, w których prowadzimy działalność.  Od dnia 25 maja 2018 r. firma Marketing House Poland zapewnia przestrzeganie przepisów obowiązujących na obszarach, w których prowadzi działalność, z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („GDPR”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.  Naszym uzasadnionym interesem biznesowym jest świadczenie usług wykorzystujących dane osobowe przekazywane nam do celów tutaj opisanych.  Zaakceptowanie warunków niniejszej polityki ochrony danych osobowych nie ma na celu i nie stanowi wyrażenia „zgody” na takie warunki dla celów GDPR.

Jakie dane osobowe gromadzi firma Marketing House Poland?

W ramach świadczenia Usług firma Marketing House Poland gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje mogące służyć do zidentyfikowania Ciebie lub które mogą zostać z Tobą powiązane.  Jako osoba podróżująca, uczestnik spotkania czy użytkownik usług możesz zostać poproszony o przekazanie określonych danych osobowych podczas korzystania z Usług. Mogą to być następujące dane:

 • Imiona i nazwiska oraz informacje kontaktowe (numer telefonu służbowego/domowego/komórkowego, numer faksu, adres e-mail, adres);
 • Informacje na temat organizatora spotkania/podróży, a także informacje oraz imiona i nazwiska osób do kontaktu w nagłych wypadkach;
 • Preferencje osoby podróżującej / uczestnika spotkania i szczegółowe informacje dotyczące podróży/spotkania (np. trasy, klasa usług, preferencje dot. usadowienia, dane dotyczące karty frequent flyer, preferencje dotyczące posiłków, dane i preferencje dotyczące hotelu, pociągu, samochodu oraz dane dotyczące członkostwa i preferencji innych środków transportu naziemnego, specjalne prośby, życzenia dotyczące zakwaterowania, inne dane osobowe przekazywane za pośrednictwem swoich profili, ankiet lub inne życzenia;
 • Dokumenty podróżne (np. numer paszportu / wizy / prawa jazdy, numer TSA, obywatelstwo, data urodzenia, płeć);
 • Dane dotyczące płatności (numery firmowych/osobistych kart kredytowych i informacje bankowe); oraz
 • Dane logowania, identyfikatory użytkowników, identyfikatory pracowników, hasła, adresy IP i informacje dot. przeglądania.

W przypadku przekazywania jakichkolwiek danych dotyczących innych osób w związku ze świadczeniem usług (np. podczas dokonywania rezerwacji w imieniu innej osoby) potwierdzasz, że masz do tego odpowiednie upoważnienie. Takie dane będą przez nas gromadzone, przetwarzane i ujawniane zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych

W jaki sposób firma Marketing House Poland gromadzi dane osobowe?

Firma Marketing House Poland gromadzi dane osobowe w następujący sposób:

 • Bezpośrednio od Ciebie, gdy korzystasz z różnych elementów naszych Usług, w tym w ramach komunikacji z naszą firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i innych kanałów;
 • Z innych źródeł, np. od Firmy, której jesteś pracownikiem lub w imieniu której odbywasz podróż czy też bierzesz udział w spotkaniu, z uwzględnieniem stron trzecich Firmy przesyłających nam Twoje dane osobowe w imieniu Twoim lub Firmy); oraz
 • Za pośrednictwem sieci witryn internetowych i aplikacji dostępnych lub wykorzystywanych przez nasze Usługi i firmę, w tym dostawców trzeciej strony (np. linii lotniczych, hoteli, operatorów kart płatniczych) oraz podmiotów powiązanych z Marketing House Poland, firm stowarzyszonych, spółek zależnych, spółek joint-venture, partnerów, podwykonawców i agentów. Obejmuje to dane osobowe gromadzone przez nas automatycznie za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji, np. korzystając z plików cookie i podobnych technologii.

W jaki sposób firma Marketing House Poland wykorzystuje dane osobowe?

Firma Marketing House Poland gromadzi i wykorzystuje dane osobowe do określonych, jednoznacznych i prawowitych celów opisanych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych. Nie dokonuje dalszego przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny ze wspomnianymi celami.

Firma Marketing House Poland wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

 • Świadczenia Usług i spełniania zobowiązań na rzecz Twojej Firmy i osób podróżujących / uczestników spotkań (np. rezerwowanie podróży/spotkań i administrowanie nimi, pomoc w zarządzaniu podróżami/spotkaniami, sporządzanie raportów, przekazywanie powiadomień na temat konta i Usług, informowanie o aktualizacjach witryn internetowych i aplikacji oraz innych zmianach produktów lub Usług).
 • Komunikowania się z Tobą np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu, witryn internetowych, a także w celu świadczenia obsługi klienta.
 • Zrozumienia sposobu wykorzystania naszych witryn internetowych i aplikacji oraz służenia spersonalizowanym doświadczeniem podczas świadczenia naszych Usług, np. zapewniając interaktywne i spersonalizowane elementy naszych Usług i dostarczając im treści w oparciu o Twoje zainteresowania (więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie pod adresem https://www.marketinghouse.pl/cookie-policy/).
 • Spełniania życzeń wystosowywanych przez Ciebie lub Firmę (np. raportowanie, pytania czy inne życzenia dotyczące danych osobowych).
 • Wysyłania biuletynów, wiadomości e-mail o charakterze marketingowym i innych informacji lub materiałów mogących Cię zainteresować, a także przedstawiania spersonalizowanych ogłoszeń). Kiedy to wymagane, uzyskamy Twoją zgodę przed przesłaniem wiadomości o charakterze marketingowym czy przedstawieniem spersonalizowanych ogłoszeń.
 • Wykonywania naszych zobowiązań oraz egzekwowanie praw Twoich, naszych lub innych osób, jeżeli uznamy to za zasadne (np. fakturowanie czy odbiór należności, zapobieganie oszustwom, spełnienie obowiązków prawnych i reagowanie na postępowania prawne lub wnioski organów sądowych i organów ścigania czy innych stron trzecich).   

Komu i w jakim celu firma Marketing House Poland ujawnia dane osobowe?

Gromadzone dane osobowe są udostępniane lub ujawniane następującym podmiotom:

 • Firmie Marketing House Poland i powiązanym z nią firmom, spółkom zależnym, spółkom joint-venture, partnerom, podwykonawcom i agentom) w celu realizacji i wsparcia Usług, w tym dokonywania rezerwacji i udzielania pomocy w nagłych przypadkach, wystawiania biletów, reagowania na życzenia i oceniania lub oferowania promocji.
 • Firmom wykorzystywanym przez Marketing House Poland do wspierania swojej działalności biznesowej, oferującym usługi pomocnicze (w zależności od potrzeb, np. dotyczących ich spełniania, przeprowadzanie ankiet, przechowywanie, analiza statystyczna, technologia, rozwój czy sprawdzanie zdolności kredytowej).
 • Twojej Firmie dla raportowania, audytów, monitorowania i innych celów, w zależności od potrzeb, w tym celów jej pracowników zwracających się o przesłanie lub udostępnienie danych osobowych.
 • Usługodawcom trzeciej strony, którym na prośbę Twoją lub Twojej Firmy przesyłamy dane osobowe (np. dostawcy zapewniający rekompensatę za opóźnione, anulowane lub przepełnione loty w imieniu osób podróżujących; dostawcy usług bezpieczeństwa i monitorowania; firmy dostarczające przy pomocy rozmaitych rozwiązań i narzędzi, informacje o warunkach pogodowych, ostrzeżenia dotyczące podróży i  informacje o miejscu docelowym; podmioty gromadzące informacje podróżne w imieniu przewoźników lotniczych w celu przekazania ich określonym liniom lotniczym na potrzeby monitorowania cen biletów wynegocjowanych przez linie lotnicze i Twoją Firmę; następców prawnych organizacji i inne firmy zarządzające podróżami).
 • Usługodawcom trzeciej strony w celu realizacji ustaleń i rezerwacji dotyczących podróży czy uczestnictwa w spotkaniu, oraz wykonania Usług; linie lotnicze, przewoźnicy kolejowi, firmy zajmujące się wynajmem samochodów i inne firmy świadczące usługi transportu naziemnego, hotele, linie rejsowe, firmy zarządzające podróżami i inni powiązani dostawcy usług podróży dla celów rezerwacyjnych/wystawiania biletów; branżowe organy odpowiedzialne za sprawozdawczość; sprzedawcy sprzętu i technologii, w tym, bez ograniczeń, dostawcy narzędzi do dokonywania rezerwacji przez Internet, dostawcy oprogramowania do rezerwacji uczestnictwa w spotkaniach, w tym dostawcy rozwiązań zarządzania wydarzeniami na miejscu i mobilnych, a także firmy realizujące usługi audiowizualne; dostawcy wiz i paszportów; firmy obsługujące karty kredytowe oraz firmy odpowiedzialne za pobieranie i przetwarzanie płatności).
 • Innym podmiotom trzecim, w przypadku których jest to, w naszej ocenie, uzasadnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami obowiązującymi poza Twoim krajem zamieszkania, w następujących celach: (i) przestrzeganie przepisów prawa, regulacji lub wniosków rządowych, czy prawnych wniosków i  procesów prawnych; (ii) identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania prawnego przeciwko osobie mogącej naruszać nasze warunki użytkowania lub nasze polityki czy w inny sposób egzekwowania naszych warunków i polityk; (iii) właściwej realizacji Usług; lub (iv) ochrony firmy Marketing House Poland i osób, na rzecz których realizuje ona usługi, w tym poprzez korzystanie z dostępnych remediów lub przez ograniczenie poniesionych szkód (np. wymiana informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem lub dla zmniejszenia ryzyka oszustwa).

Firma Marketing House Poland lub Twoja może również korzystać z usług firm konsolidujących dane w celu tworzenia raportów i powiązanych statystyk na potrzeby  benchmarking’u lub dla innych, powiązanych celów, obejmujące, bez ograniczeń, wykorzystanie skumulowanych danych statystycznych, które mogą zawierać dane pozyskane od Twojej Firmy do zwykłych celów biznesowych powszechnie stosowanych w naszej branży i w realizacji naszych  Usług, lecz bez możliwości identyfikacji Ciebie czy Twojej Firmy w sposób bezpośredni lub pośredni. 

Czy firma Marketing House Poland ujawnia dane osobowe poza granicami państwa?

W ramach udostępniania lub ujawniania danych osobowych innym podmiotom, w tym powiązanym z Marketing House Poland firmom, firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym, spółkom joint-venture, partnerom, podwykonawcom i agentom, którzy realizują Usługi i utrzymują obiekty, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów, w których przepisy ochrony danych dopuszczają niższy standard niż ma to miejsce w Twoim kraju.

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, dbając o to, by przy przekazywaniu danych osobowych za granicę zapewniane były wystarczające mechanizmy ochrony danych (np. standardowe klauzule umowne lub umowy w sprawie ochrony danych).  Jeżeli masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub stosowanych zabezpieczeń, skontaktuj się z nami pod adresem wskazanym w niniejszej polityce ochrony danych osobowych).

W jaki sposób firma Marketing House Poland przechowuje i chroni dane osobowe?

Zazwyczaj firma Marketing House Poland przechowuje dane osobowe na swoich serwerach zarządzanych wewnętrznie i we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług przechowywania danych.

Firma Marketing House Poland stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przechowywanych w swojej sieci i swoich systemach przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnianiem, niszczeniem i modyfikowaniem.  Dokonujemy okresowych przeglądów środków gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w celu zapewnienia, że gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe wymagane do realizacji naszych Usług i zobowiązań kontraktowych.  Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić integralność i bezpieczeństwo naszej sieci i naszych systemów, nie możemy zapewnić ani udzielić gwarancji, że nasze środki bezpieczeństwa zapobiegną nielegalnym lub nieautoryzowanym działaniom dotyczącym Twoich danych osobowych.  Korzystając z naszych Usług, należy pamiętać, że żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczny.  Pomimo, że staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie gwarantujemy bezpieczeństwa jakichkolwiek danych i informacji przekazywanych nam za pośrednictwem Internetu. Działania te są podejmowane na własną odpowiedzialność.

W celu ochrony Twoich danych osobowych, prosimy o nieprzesyłanie pocztą elektroniczną danych kart kredytowych ani innych podobnych danych osobowych.  Zachęcamy też, aby dbać o poufność swojego hasła i nie przekazywać go żadnej innej osobie.  Jeżeli dzielisz komputer z inną osobą, wyloguj się przed opuszczeniem witryny lub usługi, aby chronić dostęp do swojego hasła i danych osobowych przed kolejnymi użytkownikami.  Jeżeli uznasz, że Twoje hasło lub jakiekolwiek dane osobowe wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, niezwłocznie nas o tym poinformuj.  Pamiętaj, że nigdy nie poprosimy Cię o ujawnianie swojego hasła ani danych karty kredytowej za pośrednictwem poczty elektronicznej ani połączenia telefonicznego.

Jak długo firma Marketing House Poland przechowuje dane osobowe?

Firma Marketing House Poland przechowuje dane osobowe przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych, chyba że dłuższy okres jest wymagany lub dopuszczany przez obowiązujące prawo.  Określając czas przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę konieczność podawania danych osobowych do realizacji Usług oraz obowiązujące przepisy prawa i regulacje, w tym przepisy ochrony danych i nasze zobowiązania prawne.  Możemy zachować zapisy w celu zbadania potencjalnych roszczeń prawnych lub ochrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi.  Gdy przechowywanie danych osobowych nie będzie dłużej konieczne, dane zostaną usunięte lub zagregowane do celów analitycznych.

Co należy wiedzieć na temat łączy do witryn internetowych i usług stron trzecich?

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich. Niektóre z tych witryn internetowych mogą umożliwiać zakup produktów i usług, rejestrację w celu otrzymywania materiałów lub uzyskiwanie uaktualnień nowych produktów czy usług.  W wielu przypadkach możesz zostać poproszony/-a o przekazanie informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane karty debetowej/kredytowej.  W przypadku korzystania z witryn internetowych stron trzecich i/lub przekazywania swoich danych i informacji osobowych zastosowanie ma polityka ochrony danych osobowych i warunki świadczenia usług tych witryn internetowych.  Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z politykami wspomnianych witryn internetowych stron trzecich przed przekazaniem swoich danych osobowych.  Firma Marketing House Poland nie ponosi odpowiedzialności i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z działaniami takich stron internetowych stron trzecich, ich polityką prywatności lub warunkami i treścią takich stron internetowych.

Jak firma Marketing House Poland odnosi się do próśb o wyłączenie śledzenia oraz jak korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii?

Aktualnie nie zobowiązujemy się do reagowania na sygnały zaprzestania śledzenia wysyłane przez przeglądarki internetowe w odniesieniu do witryn internetowych i aplikacji firmy Marketing House Poland.  Przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych, niezależnie od ustawień śledzenia.

Możemy automatycznie gromadzić informacje, wykorzystując pliki cookie.  Można wyłączyć gromadzenie plików cookie w swojej przeglądarce internetowej (skorzystaj z poniższego łącza). Może to jednak ograniczyć dostęp do części lub wszystkich Usług. Ponadto, wskutek tego niektóre funkcje mogą nie być dostępne lub mogą nie działać prawidłowo.  Dodatkowe informacje na temat plików cookie i ich wykorzystywania przez firmę Marketing House Poland można znaleźć tutaj https://www.marketinghouse.pl/cookie-policy/.

Czy firma Marketing House Poland Club gromadzi dane osobowe dzieci?

Marketing House Poland nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych dzieci.  Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny korzystać z naszych Usług do przesyłania jakichkolwiek danych osobowych na swój temat.

Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do moich danych osobowych?

Możesz wybrać, jakie dane osobowe (jeśli jakiekolwiek) chcesz nam przekazać.  Niemniej nieprzekazanie niektórych informacji szczegółowych może mieć wpływ na korzystanie z części lub wszystkich oferowanych przez nas Usług – Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać pewnych szczegółów, może to wpłynąć na świadczenie niektórych lub wszystkich naszych usług.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy masz prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych i do potwierdzenia ich przetwarzania.  Ponadto w stosownych przypadkach masz prawo do sprostowania nieścisłości lub błędów, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwienia się przetwarzaniu, wycofania zgody na przetwarzanie i do przeniesienia swoich danych osobowych.  Firma Marketing House Poland rozpatrzy takie żądania w czasie wskazanym przez obowiązujące prawo. Jeżeli zezwalają na to przepisy, może również naliczyć uzasadnioną opłatę administracyjną w celu pokrycia kosztów udzielenia odpowiedzi na wspomniane żądanie.

W niektórych jurysdykcjach, oprócz zaakceptowania niniejszej polityki ochrony danych osobowych, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą wymagać od nas do uzyskania osobnej, wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.  W niektórych okolicznościach i zgodnie z obowiązującym prawem zgoda może być również dorozumiana, np. w przypadku, gdy w celu spełnienia Twego żądania wymagane jest skomunikowanie się.

Jak mogę skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat niniejszej polityki ochrony danych osobowych) lub jeżeli chcesz skorzystać z dowolnych przysługujących Ci praw opisanych w niniejszej polityce prywatności, skontaktuj się z nami pod jednym z następujących adresów.

Zobowiązujemy się do współpracy z Tobą w kwestii sprawiedliwego rozpatrzenia wszelkich zgłaszanych skarg lub obaw dotyczących wykorzystywanych przez nas Twoich danych osobowych.  Jeśli jednak uważasz, że nie byliśmy w stanie pomóc w sprawie Twej skargi lub obawy, możesz złożyć zażalenie organowi ochrony danych w swoim kraju (jeżeli takowy istnieje).

W jaki sposób dokonywane są zmiany w niniejszej polityce ochrony danych osobowych?

Marketing House Poland zastrzega sobie prawo do zmiany, wprowadzania poprawek i modyfikacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i w dowolny sposób.  W przypadku wprowadzenia zmian w polityce ochrony danych osobowych uaktualnimy datę w sekcji („Ostatnia aktualizacja”) na początku niniejszej polityki. Zachęcamy do regularnego sprawdzania zmian w niniejszej polityce ochrony danych osobowych